Het bestuur van Stichting Obligatiehouders Windpark Krammer

De Stichting is opgedragen om namens de obligatiehouders hun belangen richting de Uitgevende instelling te behartigen. In het geval de Uitgevende Instelling niet aan haar verplichting onder de Obligatievoorwaarden voldoet, kan zij alleen door de Stichting hiervoor namens de Obligatiehouders op worden aangesproken of aansprakelijk worden gesteld. Individuele obligatiehouders moeten zich dus voor alle vragen en klachten richten tot de Stichting.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit twee personen, Wim Standhardt en Simon Jongepier, , die bij oprichting van de Stichting op 8 mei 2018 op voordracht van Deltawind respectievelijk Zeeuwind zijn benoemd.
Deze twee bestuurders kozen Mr. Jolanda van de Koeveringe-Dekker als derde onafhankelijke bestuurder die als voorzitter van het bestuur fungeert. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.

Benoeming & uit functie treden:

Het bestuur van de Stichting is door de Uitgevende Instelling voor onbepaalde tijd benoemd. Een bestuurslid treedt uit functie:

  • Door overlijden;
  • Door vrijwillig aftreden;
  • Bij faillissement van of aanvragen van surséance van betaling door het bestuurslid;
  • Door zijn onder curatele stelling;
  • Door zijn ontslag verleend door de rechtbank.

Ingeval een bestuurslid uit functie is getreden, zal het bestuur zelf in haar opvolging voorzien.

Vergoeding

Ieder bestuurslid van de Stichting ontvangt een vergoeding van € 180,00 per vergadering, uitgaande van (maximaal) vier vergaderingen per kalenderjaar. Wanneer er meer dan vier vergaderingen in een kalenderjaar zijn, is er kennelijk sprake van bijzondere omstandigheden waarvoor aan elk bestuurslid een vergoeding van € 180,00 per uur wordt toegekend. De bestuursleden verplichten zich de gemaakte uren te verantwoorden. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het reglement.

Taken & bevoegdheden

De taak van de Stichting is om de gezamenlijke belangen van de obligatiehouders richting de Uitgevende Instelling te behartigen. In het geval de Uitgevende Instelling niet aan haar verplichting onder de Obligatievoorwaarden voldoet, kan zij alleen door de Stichting hiervoor namens de Obligatiehouders op worden aangesproken of aansprakelijk worden gesteld.

 

Het bestuur van de Stichting kan een Vergadering van Obligatiehouders bijeenroepen, en is verplicht hiervan verslag te leggen; De Stichting heeft in bijzondere gevallen, zoals vermeld in de Trustakte, de exclusieve bevoegdheid de gehele resterende Hoofdsom tezamen met de alsdan verschuldigde Rente (direct) op te eisen bij de Uitgevende Instelling.

 

Jolanda van Koeveringe-Dekker

Jolanda van Koeveringe-Dekker

Middelburg (Justion Advocaten)

Ik ben sinds 1989 advocaat, eerst in Den Haag en sinds 1993 werk ik in Zeeland. Al jaren voel ik grote betrokkenheid met Zeeland en als ik daar mijn steentje aan kan bijdragen doe ik dat graag.

 

Ik ben geen lid van Zeeuwind, noch van Deltawind; Wim Standhardt en Simon Jongepier hebben mij gevraagd om aan te treden als onafhankelijke voorzitter van de Stichting die de belangen van de Obligatiehouders bewaakt en behartigt. Ik heb begrepen dat de voorzitter bij voorkeur een jurist moest zijn (en wellicht speelde ook mee dat ik een vrouw ben). Als advocaat behartig ik uiteraard constant de belangen van mijn cliënten.

 

 

Het mooie is dat ik in deze functie op deze manier twee zaken met elkaar verenig. Ik vind het een eer om dit te mogen doen! Tegelijkertijd hoop ik met de obligatiehouders dat er zo min mogelijk een beroep op ons gedaan hoeft te worden en er geen aanleiding is om onze bijstand in te roepen. Maar mocht het nodig zijn, staan wij voor u klaar!

 

Wim Standhardt

Wim Standhardt

 

Na mijn studie Chemische Technologie in Delft heb ik 25 jaar in de olieraffinage gewerkt in binnen en buitenland. Een leuk binnenkomertje toch? Na de eerste 12 jaar troubleshooten, ontwerpen, en bouwen van chemische fabrieken werd ik de milieucoördinator van een raffinaderij. Naast een technoloog werd ik daardoor ook een halve jurist, en expert in vergunningen.

Maar ik was ook geïnteresseerd in andere bronnen van energie. Sinds 1991 ben ik lid van Deltawind (en sinds 2012 ook van Zeeuwind). Geïnspireerd door Deltawind probeerde ik sinds 1997 in mijn vrije tijd om een eigen windpark te bouwen. Dat was niet zo gemakkelijk, maar na 7 jaar worstelen kon ik ontslag nemen uit de veiligheid van mijn olie baan, en heb ik 10 jaar lang mijn eigen windpark geëxploiteerd. Ook dat viel niet mee voor een eenmansbedrijf.

 

Door al deze ervaringen, tegenslagen en successen was Windpark Krammer in mijn ogen het ultieme droompark. De ontwikkeling en bouw daarvan heb ik steeds met belangstelling en bewondering gevolgd. Zo’n groot park, op zo’n unieke en moeilijke locatie, met zoveel betrokken overheden en omwonenden, door twee samenwerkende, grote, maar weinig kapitaalkrachtige coöperaties, met zoveel competitie. En dan er ook nog in slagen om (naast de banken natuurlijk) de zeggenschap te behouden. Chapeau!

 

 

Met plezier heb ik daarom de uitnodiging aanvaard om als secretaris van de Stichting Obligatiehouders Windpark Krammer BV de komende jaren mijn kennis van- en ervaring met de technische, economische, juridische, en vergunning-technische risico’s van een windpark ten dienste te stellen van het behartigen van de belangen van de obligatiehouders/leden.

 

Simon Jongepier

Simon Jongepier

 

Door de Brede maatschappelijke discussie over kernenergie en oliecrises die in de jaren ’80 van de vorige eeuw plaatsvond werd bij mij als student al snel de belangstelling voor een alternatieve, duurzame energievoorziening gewekt. Het was dan ook voor mij vanzelfsprekend om als Zeeuw, wonend in Middelburg mij aan te sluiten bij Zeeuwind. Als financieel adviseur en accountant heb ik Zeeuwind vele jaren terzijde mogen staan bij de doorontwikkeling van deze mooie coöperatieve vereniging. Een van de meest interessante vraagstukken de laatste jaren betrof het al dan niet starten van het Krammer project Waar het aanvankelijk leek dat het een voor Zeeuwind en Deltawind te omvangrijk en te risicovol project was, is het uiteindelijk toch gelukt. Ik ben er dan ook best trots op dat dit fantastische windpark inmiddels in productie is zodat we weer een stukje duurzamer zijn gaan leven. Een ander mooi element van dit project is de geboden mogelijkheid aan leden van Deltawind en Zeeuwind en omwonenden om obligaties te kopen. Betrokkenheid van de leden is belangrijk voor Deltawind en Zeeuwind. Graag wil ik dan ook als penningmeester van de Stichting Obligatiehouders Windpark Krammer BV de belangen van de leden/obligatiehouders de komende jaren behartigen.